Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Upper Sorbian wordlist

Lower SorbianUpper Sorbian
babababa
bankabanka
bórbor
braśbrać
bujnybujny
bydłobydło
casčas
cerwjeńčerwjeń
chorchór
chudychudy
cłowjekčłowjek
cytaśčitać
dobadoba
dodatnydodatny
drjewodrjewo
głowahłowa
górahora
góźinahodźina
gradhród
graśhrać
grodhród
jězykjazyk
jutšojutře
kałkał
knězknjez
kołokoło
kóšulakošla
krajkraj
lěkarstwolěkarstwo
lěpjejlěpje
lěpjejlěpši
lěpšylěpje
lěpšylěpši
lětolěto
licolico
listlist
listopadlistopad
lubiślubić
masamasa
mašinamašina
matkamatka
měrměr
módrymódry
mužmuž
nagłynahły
napšawonaprawo
napšawoprawo
niskiniski
njeźelanjedźela
palcpalc
parapara
pisaśpisać
pismopismo
pjaspos
pokojpokoj
połdnjopołdnjo
połnocpołnóc
popjelnicapopjelnica
powěsćpowěsć
pówołanjepowołanje
pšawonaprawo
Lower SorbianUpper Sorbian
pšawoprawo
pśepšašaśpřeprošeć
pśepšašaśpřeprosyć
pśepšašowaśpřeprošeć
pśepšašowaśpřeprosyć
pśepšosowaśpřeprošeć
pśepšosowaśpřeprosyć
pśepšosyśpřeprošeć
pśepšosyśpřeprosyć
pśidatnypřidatny
pśistojnypřistojny
pytaśpytać
pytaśspytać
pytaśspytować
ranorano
rěcrěč
restawracijarestawracija
rikaśrěkać
roźinarodźina
ruskiruski
sadsad
serbserb
serbskiserbski
składskład
słowjeńskisłowjenski
słowosłowo
spytaśpytać
spytaśspytać
spytaśspytować
spytowaśpytać
spytowaśspytać
spytowaśspytować
srjodasrjeda
stolicastolica
stołstoł
stronastrona
šulaŕšuler
tšuptrup
tycatučel
warnowaśwarnować
wěkwěk
wobrazwobraz
wołojwołoj
wóńwóń
wopytaśwopytać
wóścwótc
wuchodwuchod
wusokiwysoki
wutšobawutroba
zaza
žadaś sežadać sej
zapomnjeśzapomnić
zawodzawod
zbóžozbožo
źěłodźěło
žeńskažona
zernozorno
źiśedźěćo
žonažona
žydžid
žywotžiwot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>