Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Lower Sorbian wordlist

Upper SorbianLower Sorbian
babababa
bankabanka
borbór
braćbraś
bujnybujny
bydłobydło
čascas
čerwjeńcerwjeń
chórchor
chudychudy
čitaćcytaś
čłowjekcłowjek
dobadoba
dodatnydodatny
drjewodrjewo
dźěćoźiśe
dźěłoźěło
hłowagłowa
hodźinagóźina
horagóra
hraćgraś
hródgrad
hródgrod
jazykjězyk
jutřejutšo
kałkał
knjezkněz
kołokoło
košlakóšula
krajkraj
lěkarstwolěkarstwo
lěpjelěpjej
lěpjelěpšy
lěpšilěpjej
lěpšilěpšy
lětolěto
licolico
listlist
listopadlistopad
lubićlubiś
masamasa
mašinamašina
matkamatka
měrměr
módrymódry
mužmuž
nahłynagły
naprawonapšawo
naprawopšawo
niskiniski
njedźelanjeźela
palcpalc
parapara
pisaćpisaś
pismopismo
pokojpokoj
połdnjopołdnjo
połnócpołnoc
popjelnicapopjelnica
pospjas
powěsćpowěsć
Upper SorbianLower Sorbian
powołanjepówołanje
prawonapšawo
prawopšawo
přeprošećpśepšašaś
přeprošećpśepšašowaś
přeprošećpśepšosowaś
přeprošećpśepšosyś
přeprosyćpśepšašaś
přeprosyćpśepšašowaś
přeprosyćpśepšosowaś
přeprosyćpśepšosyś
přidatnypśidatny
přistojnypśistojny
pytaćpytaś
pytaćspytaś
pytaćspytowaś
ranorano
rěčrěc
rěkaćrikaś
restawracijarestawracija
rodźinaroźina
ruskiruski
sadsad
serbserb
serbskiserbski
składskład
słowjenskisłowjeński
słowosłowo
spytaćpytaś
spytaćspytaś
spytaćspytowaś
spytowaćpytaś
spytowaćspytaś
spytowaćspytowaś
srjedasrjoda
stolicastolica
stołstoł
stronastrona
šuleršulaŕ
truptšup
tučeltyca
warnowaćwarnowaś
wěkwěk
wobrazwobraz
wołojwołoj
wóńwóń
wopytaćwopytaś
wótcwóśc
wuchodwuchod
wutrobawutšoba
wysokiwusoki
zaza
žadać sejžadaś se
zapomnićzapomnjeś
zawodzawod
zbožozbóžo
židžyd
žiwotžywot
žonažeńska
žonažona
zornozerno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>