Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Kashubian wordlist

Lower SorbianKashubian
babababa
bankabónka
běliznjabielëzna
bórbór
braśbrac
casczas
cerwjeńczerwińc
chorchur
cłowjekczłowiek
cytaśczëtac
dobadoba
DunajDunaj
głowagłowa
góragóra
góźinagòdzëna
gradgard
gradgrôd
graśgrac
grodgard
grodgrôd
jutšowitre
kałkôł
knězksyżëc
kołokòło
krajkrôj
lěkarstwolékarstwò
lěpjejlepié
lěpšylepié
lětolato
licolico
listlëst
listopadlëstopadnik
lubiślubic
masamasa
mašinamaszina
matkamatka
měrmir
módrymòdri
mrokmark
mrokmrok
mužmąż
napšawoprawò
napšawow prawã
Lower SorbianKashubian
napšawow prawo
njeźelaniedzela
pokojpòkùj
pokojpòkùj
pokojspòkój
połdnjopôłnié
połnocpółnoc
popjelnicapòpiélnica
powěsćpòwiésc
pšawoprawò
pšawow prawã
pšawow prawo
pšostoprosto
ranorano
rěcrzecz
restawracijarestauracëjô
roźinarodzëna
ruskirësczi
ruskirusczi
sadsôd
składskłôd
słowjeńskisłowensczi
słowosłowò
stolicastolëca
stołstôl
stołstół
stronastarna
stronastrona
štukasztëka
šynaszina
tšuptrup
tycatãga
wěkwiek
wobrazòbrôz
wóńwòniô
wuchodwëchód
zaza
zborzbór
zernozôrno
źiśedzecã
źiśedzeckò
žydżid
žywotżëwot

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>