Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Kashubian wordlist

Upper SorbianKashubian
babababa
bankabónka
borbór
braćbrac
časczas
čerwjeńczerwińc
chórchur
čitaćczëtac
čłowjekczłowiek
dobadoba
dźěćodzecã
dźěćodzeckò
hłowagłowa
hodźinagòdzëna
horagóra
hraćgrac
hródgard
hródgrôd
jutřewitre
kałkôł
knjezksyżëc
kołokòło
krajkrôj
krasnykrôsny
křesłokrzasło
lěkarnjalékarniô
lěkarstwolékarstwò
lěpjelepié
lěpšilepié
lětolato
licolico
listlëst
listopadlëstopadnik
lubićlubic
masamasa
mašinamaszina
matkamatka
měrmir
módrymòdri
Upper SorbianKashubian
mužmąż
naprawoprawò
naprawow prawã
naprawow prawo
njedźelaniedzela
pokojpòkùj
pokojpòkùj
pokojspòkój
połdnjopôłnié
połnócpółnoc
popjelnicapòpiélnica
powěsćpòwiésc
prawoprawò
prawow prawã
prawow prawo
ranorano
rěčrzecz
restawracijarestauracëjô
rodźinarodzëna
ruskirësczi
ruskirusczi
sadsôd
składskłôd
słowjenskisłowensczi
słowosłowò
stolicastolëca
stołstôl
stołstół
stronastarna
stronastrona
truptrup
tučeltãga
wěkwiek
wobrazòbrôz
wóńwòniô
wuchodwëchód
zaza
židżid
žiwotżëwot
zornozôrno

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>