Indlæser
Menu

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Slovenian wordlist

SerbianSlovenian
бабаbaba
банкаbanka
белинаbelina
бистарbister
благblag
блудblud
борbor
векvek
весељеveselje
већveč
вештvešč
возvoz
врагvrag
вреданvreden
времеvreme
главаglava
говорgovor
гораgora
градgrad
грешитиgrešiti
гробgrob
дворацdvorec
деваdevica
делоdelo
детеdete
диванdivan
дињаdinja
добdob
добаdoba
додатниdodatni
ДунајDunaj
женаžena
животživot
житоžito
заводzavod
заходzahod
зборzbor
знојznoj
зракzrak
игратиigrati
искуствоizkustvo
јагодаjagoda
кнезknez
кнезknez
ковчегkovček
колаkolo
колоkolo
корkor
крајkraj
красанkrasen
кућаkoča
лепшеlepše
летоleto
липљенlipan
листlist
листопадlistopad
лицеlice
лугlug
лукluk
љубитиljubiti
масаmasa
местоmesto
мечmeč
SerbianSlovenian
мирmir
модарmoder
мракmrak
мужmož
нагаоnagel
недељаnedelja
образobraz
обходobhod
отацoče
палацpalec
паметpamet
папаpapa
параpara
пасpes
писатиpisati
писмоpismo
писмоpismo
плотplot
поднеpoldan
покојpokoj
поносponos
поноћpolnoč
посаоposel
правоpravo
простоprosto
пушкаpuška
разредrazred
раноrano
рестаурацијаrestavracija
речreč
родбинаrodbina
рокrok
русrus
рускиruski
саборzbor
садsad
светsvet
складsklad
склањатиsklanjati
скороskoro
словенскиslovenski
словоslovo
спрезатиspregati
Србинsrb
средаsreda
српскиsrbski
стенаstena
стоstol
стоsto
столstol
столицаstolica
странаstran
сутраzjutraj
тикваtikva
труданtruden
труднаtruden
трупtrup
хладhlad
часčas
читатиčitati
читатиčitati
човекčlovek
штукаščuka

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>