Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Slovak wordlist

Upper Sorbian Slovak
baba baba
banka banka
bor bor
brać brať
bujny bujný
čas čas
čerstwy čerstvý
chiba chyba
chór chór
chudy chudý
čitać čítať
čłowjek človek
doba doba
dodatny dodatkový
dodatny dodatočný
dźěćo dieťa
dźěło delo
dźěło dielo
hłowa hlava
hodźina hodina
hora hora
hrać hrať
hród hrad
jutře jutro
jutře zajtra
kał kal
knjez kňaz
koło koleso
koło kolo
kraj kraj
krasny krásny
křesło kreslo
lěkarnja lekáreň
lěkarstwo lekárstvo
lěpje lepšie
lěpši lepšie
lěto leto
lico líce
list list
listopad listopad
lubić ľúbiť
masa masa
mašina mašina
matka matka
měr mier
módry modrý
muž muž
nahły náhly
Upper Sorbian Slovak
naprawo napravo
naprawo právo
naprawo vpravo
njedźela nedeľa
palc palec
para para
pismo písmeno
pismo písmo
pokoj pokoj
połdnjo poludnie
połnóc polnoc
popjelnica popolnica
popjelnica popolník
pos pes
powěsć povesť
prawo napravo
prawo právo
prawo vpravo
rano ráno
rěč reč
restawracija reštaurácia
rodźina rodina
ruski ruský
sad sad
serb srb
serbski srbský
skład sklad
słowjenski slovenský
słowo slovo
srjeda stred
srjeda streda
stolica stolica
stoł prestol
stoł stôl
strona strana
trup trup
wěk vek
wobraz obraz
wołoj olovo
wóń vôňa
wótc otec
wuchod východ
za za
zawod závod
zbožo zbožie
žid žid
žiwot život
žona žena
zorno zrno

Display all Upper Sorbian terms in the database

Display all Slovak terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>