Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Belarusian-Bulgarian wordlist

BelarusianBulgarian
абразобраз
абходобход
адказотказ
айцецотец
аповесцьповест
бабабаба
бабкабабка
банкабанка
благіблаг
блудблуд
борбор
бракбрак
буйныбуен
булкабулка
бялізнабелина
бяседабеседа
веквек
вобразобраз
ворагвраг
выго́даизгода
вяселлевеселие
гаворкаговор
гадзінагодина
галаваглава
гарагора
гарбузкарпуз
горадград
градград
грашыцьгреша
дварэцдворец
дзіцядете
дзіцядетенце
дзіцядечко
дзіцяцядете
дзіцяцядетенце
дзіцяцядечко
до́бадоба
другідруг
думадума
думкадума
ДунайДунав
дывандиван
дынядиня
жонкажена
жывотживот
жытажито
з-заза
заза
заводзавод
запамяціцьзапомня
запомніцьзапомня
захадзаход
зборсбор
зданнездание
зернезърно
злодзейзлодей
знойзной
зрокзрак
іграцьиграя
калкал
каўчэгковчег
князькняз
колаколело
крайкрай
краскакраска
крэслакресло
кучакуча
леталято
ліпеньлипан
лістлист
лістападлистопад
луглуга
луклук
BelarusianBulgarian
луклък
любіцьлюбя
любоўлюбя
люлькалюлка
майкамайка
майткімайка
масамаса
маткаматка
машынамашина
мечмеч
мірмир
мужмъж
наглынагъл
направана право
направаправо
нядзелянеделя
пакойпокой
паляцпалец
памяцьпамет
папапапа
парапара
пісацьпиша
плотплът
попельніцапепелник
попельнічкапепелник
поўдзеньпладне
поўначполунощ
правана право
праваправо
прозвішчапрозвище
простапрост
простапросто
пушкапушка
радзімародина
радзімароднина
радзінародина
радзінароднина
разрадразред
разрадразряд
ранарано
рускіруски
рэстаўрацыяреставрация
рэчреч
садсадя
светсветлина
светсвят
серадасреда
серадасряда
складсклад
скороскоро
славенскісловенски
словаслово
сталіцастолица
старонкастрана
старонкастраница
стосто
столстол
студзеньстуден
сцянастена
сэрбскісръбски
твартвар
травеньтревен
труптруп
хорхор
хорыхор
чалавекчовек
часчас
чуцьчувам
чуцьчуя
чытацьчета
чэрвеньчервен
чэрствычевръст
шынашина

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>