Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Belarusian-Serbian wordlist

BelarusianSerbian
абразобраз
абходобход
адказотказ
айцецотац
бабабаба
банкабанка
благіблаг
блудблуд
борбор
бракбрак
булкабулка
бялізнабелина
веквек
вобразобраз
возвоз
ворагвраг
вяселлевесеље
гаворкаговор
гадзінагодина
галаваглава
гарагора
горадград
градград
грашыцьгрешити
дадатковыдодатни
дадатныдодатни
дварэцдворац
дзіцядете
дзіцяцядете
до́бадоба
ДунайДунај
дывандиван
дынядиња
жонкажена
жывотживот
жытажито
заводзавод
захадзаход
зборзбор
зборсабор
знойзној
зрокзрак
іграцьиграти
калкал
каўчэгковчег
князькнез
князькнез
колакола
колаколо
крайкрај
кучакућа
лепейлепше
лепшлепше
леталето
ліпеньлипљен
лістлист
лістападлистопад
луглуг
BelarusianSerbian
луклук
любіцьљубити
любоўљубити
люлькалула
майкамајка
майткімајка
масамаса
машынамашина
мечмеч
мірмир
мужмуж
наглынагао
направаправо
нядзелянедеља
пакойпокој
паляцпалац
памяцьпамет
паноспонос
папапапа
парапара
пасолпосао
пісацьписати
плотплот
поўдзеньподне
поўначпоноћ
праваправо
простапросто
пушкапушка
радзімародбина
радзінародбина
разрадразред
ранарано
рускіруски
рэстаўрацыярестаурација
рэчреч
садсад
светсвет
серадасреда
складсклад
скороскоро
славенскісловенски
словаслово
сталіцастолица
старонкастрана
стосто
столсто
столстол
сцянастена
сэрбскісрпски
труптруп
хоркор
хорыкор
чалавекчовек
часчас
чытацьчитати
чытацьчитати
чэрвеньцрвен
чэрствычврст
шынашина

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>