Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bulgarian-Belarusian wordlist

BulgarianBelarusian
бабабаба
бабкабабка
банкабанка
белинабялізна
беседабяседа
благблагі
блудблуд
борбор
бракбрак
буенбуйны
булкабулка
веквек
веселиевяселле
врагвораг
главагалава
говоргаворка
годинагадзіна
горагара
градгорад
градград
грешаграшыць
дворецдварэц
детедзіця
детедзіцяця
детенцедзіця
детенцедзіцяця
дечкодзіця
дечкодзіцяця
дивандыван
динядыня
добадо́ба
другдругі
думадума
думадумка
ДунавДунай
женажонка
животжывот
житожыта
заз-за
заза
заводзавод
запомнязапамяціць
запомнязапомніць
заходзахад
зданиезданне
злодейзлодзей
знойзной
зракзрок
зърнозерне
играяіграць
изгодавыго́да
калкал
карпузгарбуз
князкнязь
ковчегкаўчэг
колелокола
крайкрай
краскакраска
креслокрэсла
кучакуча
липанліпень
листліст
листопадлістапад
лугалуг
луклук
лъклук
любялюбіць
любялюбоў
люлкалюлька
лятолета
майкамайка
майкамайткі
масамаса
BulgarianBelarusian
маткаматка
машинамашына
мечмеч
мирмір
мъжмуж
на правонаправа
на правоправа
нагълнаглы
неделянядзеля
образабраз
образвобраз
обходабход
отецайцец
отказадказ
палецпаляц
паметпамяць
папапапа
парапара
пепелникпопельніца
пепелникпопельнічка
пишапісаць
пладнепоўдзень
плътплот
повестаповесць
покойпакой
полунощпоўнач
правонаправа
правоправа
прозвищепрозвішча
простпроста
простопроста
пушкапушка
разредразрад
разрядразрад
ранорана
реставрациярэстаўрацыя
речрэч
родинарадзіма
родинарадзіна
роднинарадзіма
роднинарадзіна
рускирускі
садясад
сборзбор
светлинасвет
святсвет
складсклад
скороскоро
словенскиславенскі
словослова
средасерада
сръбскисэрбскі
срядасерада
стенасцяна
стосто
столстол
столицасталіца
странастаронка
страницастаронка
студенстудзень
твартвар
тревентравень
труптруп
хорхор
хорхоры
часчас
чевръстчэрствы
червенчэрвень
четачытаць
човекчалавек
чувамчуць
чуячуць
шинашына

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>