Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Slovak wordlist

Lower Sorbian Slovak
baba baba
banka banka
běliznja bielizeň
bór bor
braś brať
bujny bujný
cas čas
chor chór
chudy chudý
cłowjek človek
cytaś čítať
doba doba
dodatny dodatkový
dodatny dodatočný
Dunaj Dunaj
dwórcyk dvorec
dynjašk dyňa
głowa hlava
góra hora
góźina hodina
grad hrad
graś hrať
grod hrad
jutšo jutro
jutšo zajtra
kał kal
kněz kňaz
koło koleso
koło kolo
kraj kraj
lěkarstwo lekárstvo
lěpjej lepšie
lěpšy lepšie
lěto leto
lico líce
list list
listopad listopad
lubiś ľúbiť
masa masa
mašina mašina
matka matka
měr mier
módry modrý
mrok mrak
muž muž
nagły náhly
napšawo napravo
napšawo právo
napšawo vpravo
njeźela nedeľa
palc palec
Lower Sorbian Slovak
para para
pismo písmeno
pismo písmo
pjas pes
pokoj pokoj
połdnjo poludnie
połnoc polnoc
popjelnica popolnica
popjelnica popolník
powěsć povesť
pšawo napravo
pšawo právo
pšawo vpravo
pšosto proste
rano ráno
rěc reč
restawracija reštaurácia
roźina rodina
ruski ruský
sad sad
serb srb
serbski srbský
skład sklad
słowjeński slovenský
słowo slovo
sok sok
srjoda stred
srjoda streda
stolica stolica
stoł prestol
stoł stôl
strona strana
štuka štuka
tšup trup
wěk vek
wobraz obraz
wołoj olovo
wóń vôňa
wóśc otec
wuchod východ
za za
zawod závod
zbor zbor
zbóžo zbožie
źěło delo
źěło dielo
žeńska žena
zerno zrno
źiśe dieťa
žona žena
žyd žid
žywot život

Display all Lower Sorbian terms in the database

Display all Slovak terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>