Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Belarusian wordlist

SerbianBelarusian
бабабаба
банкабанка
белинабялізна
благблагі
блудблуд
борбор
бракбрак
булкабулка
веквек
весељевяселле
возвоз
врагвораг
главагалава
говоргаворка
годинагадзіна
горагара
градгорад
градград
грешитиграшыць
дворацдварэц
детедзіця
детедзіцяця
дивандыван
дињадыня
добадо́ба
додатнидадатковы
додатнидадатны
ДунајДунай
женажонка
животжывот
житожыта
заводзавод
заходзахад
зборзбор
знојзной
зракзрок
игратиіграць
калкал
кнезкнязь
кнезкнязь
ковчегкаўчэг
колакола
колокола
корхор
корхоры
крајкрай
кућакуча
лепшелепей
лепшелепш
летолета
липљенліпень
листліст
листопадлістапад
луглуг
луклук
лулалюлька
љубитилюбіць
љубитилюбоў
SerbianBelarusian
мајкамайка
мајкамайткі
масамаса
машинамашына
мечмеч
мирмір
мужмуж
нагаонаглы
недељанядзеля
образабраз
образвобраз
обходабход
отацайцец
отказадказ
палацпаляц
паметпамяць
папапапа
парапара
писатипісаць
плотплот
поднепоўдзень
покојпакой
поноспанос
поноћпоўнач
посаопасол
правонаправа
правоправа
простопроста
пушкапушка
разредразрад
ранорана
рестаурацијарэстаўрацыя
речрэч
родбинарадзіма
родбинарадзіна
рускирускі
саборзбор
садсад
светсвет
складсклад
скороскоро
словенскиславенскі
словослова
средасерада
српскисэрбскі
стенасцяна
стостол
стосто
столстол
столицасталіца
странастаронка
труптруп
црвенчэрвень
часчас
чврстчэрствы
читатичытаць
читатичытаць
човекчалавек
шинашына

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>