Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Lower Sorbian wordlist

Slovak Lower Sorbian
baba baba
banka banka
bielizeň běliznja
bor bór
brať braś
bujný bujny
čas cas
chór chor
chudý chudy
čítať cytaś
človek cłowjek
delo źěło
dielo źěło
dieťa źiśe
doba doba
dodatkový dodatny
dodatočný dodatny
Dunaj Dunaj
dvorec dwórcyk
dyňa dynjašk
hlava głowa
hodina góźina
hora góra
hrad grad
hrad grod
hrať graś
jutro jutšo
kal kał
kňaz kněz
koleso koło
kolo koło
kraj kraj
lekárstvo lěkarstwo
lepšie lěpjej
lepšie lěpšy
leto lěto
líce lico
list list
listopad listopad
ľúbiť lubiś
masa masa
mašina mašina
matka matka
mier měr
modrý módry
mrak mrok
muž muž
náhly nagły
napravo napšawo
napravo pšawo
nedeľa njeźela
Slovak Lower Sorbian
obraz wobraz
olovo wołoj
otec wóśc
palec palc
para para
pes pjas
písmeno pismo
písmo pismo
pokoj pokoj
polnoc połnoc
poludnie połdnjo
popolnica popjelnica
popolník popjelnica
povesť powěsć
právo napšawo
právo pšawo
prestol stoł
proste pšosto
ráno rano
reč rěc
reštaurácia restawracija
rodina roźina
ruský ruski
sad sad
sklad skład
slovenský słowjeński
slovo słowo
sok sok
srb serb
srbský serbski
stôl stoł
stolica stolica
strana strona
stred srjoda
streda srjoda
štuka štuka
trup tšup
vek wěk
vôňa wóń
vpravo napšawo
vpravo pšawo
východ wuchod
za za
zajtra jutšo
závod zawod
zbor zbor
zbožie zbóžo
žena žeńska
žena žona
žid žyd
život žywot
zrno zerno

Display all Slovak terms in the database

Display all Lower Sorbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>