Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bulgarian-Ukrainian wordlist

BulgarianUkrainian
бабабаба
бабкабабка
банкабанка
белинабілизна
благблагий
блудблуд
борбір
борбор
бракбрак
буенбуйний
булкабулка
веквік
веселиевесілля
врагворог
времеверем'я
главаголова
говорговір
годинагодина
горагора
градград
грешагрішити
дворецдвірець
делоділо
детедитина
детенцедитина
дечкодитина
дивандиван
динядиня
добадоба
другдруг
думадума
ДунавДунай
женажінка
животживіт
житожито
заза
заводзавод
запомнязапам'ятати
запрягамзапрягати
заходзахід
злодейзлодій
зърнозерно
играяграти
изгодавиго́да
изгодави́года
калкал
карпузгарбуз
князкнязь
ковчегковчег
колелоколо
крайкрай
красенкрасний
краскакраска
креслокрісло
кучакуча
липанлипень
листлист
листопадлистопад
лицелице
лугалуг
луклук
лъклук
любялюбити
лятоліто
майкамайка
масамаса
маткаматка
машинамашина
медмед
мечмеч
мирмир
мракморок
мъжмуж
мястомісто
на правонаправо
на правоправо
нагълнаглий
неделянеділя
BulgarianUkrainian
образобраз
обходобхід
овощеновочі
оловоолово
отецотець
отказвідказ
палецпалець
паметпам'ять
паметникпам’ятник
паметникпам'ятник
папапапа
парапара
пепелникпопільничка
песпес
пишаписати
пладнепівдень
повестповість
покойспокій
полунощпівніч
правонаправо
правоправо
прекрасенкрасний
прозвищепрізвище
простпросто
простопросто
псепес
разделрозділ
разказрозказ
разредрозряд
разрядрозряд
ранорано
реставрацияреставрація
речріч
родинародина
роднинародина
рускируський
садясад
сборзбір
светлинасвіт
святсвіт
складсклад
скороскоро
словенскисловенський
словенскисловінський
словослово
спрягамзапрягати
средасереда
срокрік
сръбскисербський
срядасереда
стенастіна
стосто
столстіл
столицастолиця
странасторінка
странасторона
страницасторінка
страницасторона
сърбинсерб
течентуча
тревентравень
трудентрудний
труднатрудний
труптруп
тучентуча
уродврода
хорхор
хорхори
цветенквітень
часчас
чевръстчерствий
червенчервень
четачитати
човекчоловік
чувамчути
чуячути
шинашина
щукаштука

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>