Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Croatian-Kashubian wordlist

Croatian Kashubian
baba baba
banka bónka
bistar bëstri
bjelina bielëzna
blag błodżi
bor bór
čas czas
čitati czëtac
čovjek człowiek
crven czerwińc
dijete dzecã
dijete dzeckò
doba doba
Dunaj Dunaj
Dunav Dunaj
glava głowa
godina gòdzëna
gora góra
govor gòwôr
grad gard
grad grôd
griješiti grzeszëc
igrati grac
jutro witre
kal kôł
knez ksyżëc
kola kòło
kolo kòło
kor chur
kraj krôj
krasan krôsny
lice lico
lipanj lëpińc
list lëst
listopad lëstopadnik
ljekarna lékarniô
ljekarstvo lékarstwò
ljepše lepié
ljeto lato
ljubiti lubic
masa masa
mašina maszina
mir mir
modar mòdri
mrak mark
mrak mrok
muž mąż
nedjelja niedzela
obraz òbrôz
pamet pamiãc
Pepelnica pòpiélnica
podne pôłnié
pokoj pòkùj
Croatian Kashubian
pokoj pòkùj
pokoj spòkój
poljubiti lubic
ponoć północ
povijest pòwiésc
pravo prawò
pravo w prawã
pravo w prawo
prosto prosto
pučina pëszka
puška pëszka
rano rano
razred rozród
restauracija restauracëjô
riječ rzecz
rodbina rodzëna
rok rok
rujan rujan
ruski rësczi
ruski rusczi
sabor zbór
sad sôd
savjet swiat
šina szina
sklad skłôd
slovenski słowensczi
slovo słowò
sprezati zaprzëgac
sto stôl
sto stół
sto sto
stol stôl
stol stół
stolica stolëca
strana starna
strana strona
štuka sztëka
svijet swiat
svjet swiat
trudan trudni
trudna trudni
trup trup
tuča tãga
vijek wiek
voz wòz
voz wòzyk
vrag warg
za za
zbor zbór
židov żid
žito żëto
život żëwot
zrno zôrno

Display all Croatian terms in the database

Display all Kashubian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>