Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Croatian-Ukrainian wordlist

Croatian Ukrainian
baba баба
banka банка
bjelina білизна
blag благий
blud блуд
bor бір
bor бор
brak брак
bujan буйний
čas час
čitati читати
čovjek чоловік
crven червень
čvrst черствий
dijete дитина
dinja диня
divan диван
djelo діло
doba доба
dodatni додатковий
dodatni додатний
Dunaj Дунай
Dunav Дунай
dvorac двірець
glava голова
godina година
gora гора
govor говір
grad град
griješiti грішити
igrati грати
kal кал
knez князь
kola коло
kolo коло
kor хор
kor хори
kovčeg ковчег
kraj край
krasan красний
kuća куча
lice лице
lipanj липень
list лист
listopad листопад
ljekarna лікарня
ljepše ліпше
ljeto літо
ljubiti любити
lug луг
luk лук
majka майка
masa маса
mašina машина
meč меч
mir мир
mjesto місто
mrak морок
muž муж
nagao наглий
nedjelja неділя
obhod обхід
obraz образ
olovo олово
otac отець
otkaz відказ
palac палець
pamet пам'ять
Croatian Ukrainian
papa папа
para пара
pas пес
Pepelnica попільничка
pisati писати
podne південь
pokoj спокій
poljubiti любити
ponoć північ
ponos пронос
posao посол
povijest повість
pravo направо
pravo право
profesor професор
prosto просто
rano рано
razred розряд
restauracija реставрація
riječ річ
rodbina родина
rok рік
ruski руський
sabor збір
sad сад
savjet світ
šina шина
sklad склад
skoro скоро
slovenski словенський
slovenski словінський
slovo слово
sprezati запрягати
srbin серб
srijeda середа
srpanj серпень
srpski сербський
stjena стіна
sto стіл
sto сто
stol стіл
stolica столиця
strana сторінка
strana сторона
štuka штука
svijet світ
svjet світ
travanj травень
trudan трудний
trudna трудний
trup труп
tuča туча
veselje весілля
vijek вік
voće овочі
voz віз
voz візок
vrag ворог
vrijeme верем'я
za за
zahod захід
zavod завод
zbor збір
žena жінка
židov жид
žito жито
život живіт
zrno зерно

Display all Croatian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>