Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Kashubian-Bosnian wordlist

Kashubian Bosnian
baba baba
bëstri bistar
bielëzna bjelina
błodżi blag
bónka banka
bór bor
chur kor
czas čas
czerwińc crven
czëtac čitati
człowiek čovjek
doba doba
Dunaj Dunaj
dzecã dijete
dzeckò dijete
gard grad
głowa glava
gòdzëna godina
góra gora
gòwôr govor
grac igrati
grôd grad
grzeszëc griješiti
kôł kal
kòło kola
krôj kraj
krôsny krasan
ksyżëc knez
lato ljeto
lékarstwò ljekarstvo
lepié ljepše
lëst list
lëstopadnik listopad
lico lice
lubic ljubiti
mark mrak
masa masa
maszina mašina
mąż muž
mir mir
mrok mrak
niedzela nedjelja
òbrôz obraz
pamiãc pamet
pëszka puška
Kashubian Bosnian
pòkùj pokoj
pòkùj pokoj
pôłnié podne
północ ponoć
pòwiésc povijest
prawò pravo
prosto prosto
rano rano
rësczi ruski
rodzëna rodbina
rok rok
rusczi ruski
rzecz riječ
skłôd sklad
słowensczi slovenski
słowò slovo
sôd sad
spòkój pokoj
starna strana
sto sto
stôl sto
stôl stol
stolëca stolica
stół sto
stół stol
strona strana
swiat svijet
swiat svjet
szina šina
sztëka štuka
tãga tuča
trudni trudan
trudni trudna
trup trup
w prawã pravo
w prawo pravo
warg vrag
wiek vijek
witre jutro
wòz voz
wòzyk voz
zaprzëgac sprezati
zbór sabor
zbór zbor
żëto žito
żëwot život

Display all Kashubian terms in the database

Display all Bosnian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>