Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Kashubian wordlist

Slovak Kashubian
baba baba
banka bónka
batoh batóg
bielizeň bielëzna
blahý błodżi
bor bór
brať brac
bystrý bëstri
čas czas
chór chur
čítať czëtac
človek człowiek
dieťa dzecã
dieťa dzeckò
doba doba
Dunaj Dunaj
hlava głowa
hodina gòdzëna
hora góra
hovor gòwôr
hrad gard
hrad grôd
hrať grac
hrešiť grzeszëc
jutro witre
kal kôł
kňaz ksyżëc
koleso kòło
kolo kòło
kraj krôj
krásny krôsny
kreslo krzasło
lekáreň lékarniô
lekárstvo lékarstwò
lepšie lepié
leto lato
líce lico
lipeň obyčajný lëpińc
list lëst
listopad lëstopadnik
ľúbiť lubic
masa masa
mašina maszina
matka matka
mier mir
modrý mòdri
mrak mark
mrak mrok
muž mąż
napravo prawò
napravo w prawã
napravo w prawo
nedeľa niedzela
obraz òbrôz
pamäť pamiãc
pamätník pamiãtnik
Slovak Kashubian
pokoj pòkùj
pokoj pòkùj
pokoj spòkój
polnoc północ
poludnie pôłnié
popolnica pòpiélnica
popolník pòpiélnica
povesť pòwiésc
právo prawò
právo w prawã
právo w prawo
prestol stôl
prestol stół
proste prosto
puška pëszka
ráno rano
reč rzecz
reštaurácia restauracëjô
rodina rodzëna
rok rok
ruský rësczi
ruský rusczi
sad sôd
sklad skłôd
slovenský słowensczi
slovo słowò
spriahnuť (sa) zaprzëgac
sto sto
stôl stôl
stôl stół
stolica stolëca
strana starna
strana strona
štuka sztëka
svet swiat
trudný trudni
trup trup
vek wiek
vôňa wòniô
voz wòz
voz wòzyk
vpravo prawò
vpravo w prawã
vpravo w prawo
vrah warg
východ wëchód
výhoda wigòda
za za
zajtra witre
zákaz zakôz
zapriahnuť zaprzëgac
zbor zbór
žid żid
žito żëto
život żëwot
zrno zôrno

Display all Slovak terms in the database

Display all Kashubian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>