Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Ukrainian wordlist

Slovak Ukrainian
baba баба
banka банка
batoh батіг
bielizeň білизна
blahý благий
blud блуд
bor бір
bor бор
brak брак
brať брати
bujný буйний
čas час
čerstvý черствий
chór хор
chór хори
chyba хиба
chyba хіба
čítať читати
človek чоловік
delo діло
dielo діло
dieťa дитина
diván диван
doba доба
dodatkový додатковий
dodatkový додатний
dodatočný додатковий
dodatočný додатний
družina дружина
duma дума
Dunaj Дунай
dvorec двірець
dyňa диня
hlava голова
hodina година
hora гора
hovor говір
hrad град
hrať грати
hrešiť грішити
kal кал
kňaz князь
koleso коло
kolo коло
kraj край
kráska краска
krásny красний
kreslo крісло
lekáreň лікарня
lepšie ліпше
leto літо
líce лице
lipeň obyčajný липень
list лист
listopad листопад
lôžko ліжко
ľúbiť любити
luh луг
luk лук
masa маса
mašina машина
matka матка
meč меч
mesto місто
mier мир
miesto місто
mrak морок
muž муж
náhly наглий
napravo направо
napravo право
nedeľa неділя
obchod обхід
Slovak Ukrainian
obraz образ
odkaz відказ
olovo олово
otec отець
ovocie овочі
palec палець
pamäť пам'ять
pamätník пам’ятник
pamätník пам'ятник
para пара
pes пес
pokoj спокій
polnoc північ
poludnie південь
popolnica попільничка
popolník попільничка
posol посол
povesť повість
právo направо
právo право
prestol стіл
proste просто
ráno рано
reč річ
reštaurácia реставрація
rodina родина
rok рік
rozkaz розказ
ruský руський
rychlý рихлий
sad сад
sklad склад
skoro скоро
slovenský словенський
slovenský словінський
slovo слово
spriahnuť (sa) запрягати
srb серб
srbský сербський
stena стіна
sto сто
stôl стіл
stolica столиця
strana сторінка
strana сторона
stred середа
streda середа
štuka штука
svet світ
trudný трудний
trup труп
vek вік
veselie весілля
voz віз
voz візок
vpravo направо
vpravo право
vrah ворог
východ вихід
výhoda виго́да
výhoda ви́года
za за
záchod захід
zákaz заказ
zapriahnuť запрягати
závod завод
zbor збір
žena жінка
žid жид
žito жито
život живіт
zlodej злодій
zrno зерно

Display all Slovak terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>