Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Bulgarian wordlist

UkrainianBulgarian
бабабаба
бабкабабка
банкабанка
білизнабелина
бірбор
благийблаг
блудблуд
борбор
бракбрак
буйнийбуен
булкабулка
верем'явреме
весіллявеселие
виго́даизгода
ви́годаизгода
відказотказ
віквек
ворогвраг
вродаурод
гарбузкарпуз
говірговор
годинагодина
головаглава
горагора
градград
гратииграя
грішитигреша
двірецьдворец
дивандиван
динядиня
дитинадете
дитинадетенце
дитинадечко
ділодело
добадоба
другдруг
думадума
ДунайДунав
живітживот
житожито
жінкажена
заза
заводзавод
запам'ятатизапомня
запрягатизапрягам
запрягатиспрягам
західзаход
збірсбор
зернозърно
злодійзлодей
калкал
квітеньцветен
князькняз
ковчегковчег
колоколело
крайкрай
краскакраска
краснийкрасен
краснийпрекрасен
кріслокресло
кучакуча
липеньлипан
листлист
листопадлистопад
лицелице
літолято
луглуга
луклук
луклък
любитилюбя
майкамайка
масамаса
маткаматка
машинамашина
медмед
мечмеч
мирмир
містомясто
UkrainianBulgarian
морокмрак
мужмъж
наглийнагъл
направона право
направоправо
неділянеделя
образобраз
обхідобход
овочіовощен
оловоолово
отецьотец
палецьпалец
пам’ятникпаметник
пам'ятникпаметник
пам'ятьпамет
папапапа
парапара
песпес
песпсе
писатипиша
південьпладне
північполунощ
повістьповест
попільничкапепелник
правона право
правоправо
прізвищепрозвище
простопрост
простопросто
ранорано
реставраціяреставрация
ріксрок
річреч
родинародина
родинароднина
розділраздел
розказразказ
розрядразред
розрядразряд
руськийруски
садсадя
світсветлина
світсвят
сербсърбин
сербськийсръбски
середасреда
середасряда
складсклад
скороскоро
словенськийсловенски
словінськийсловенски
словослово
спокійпокой
стілстол
стінастена
стосто
столицястолица
сторінкастрана
сторінкастраница
сторонастрана
сторонастраница
травеньтревен
труднийтруден
труднийтрудна
труптруп
тучатечен
тучатучен
хорхор
хорихор
часчас
червеньчервен
черствийчевръст
читатичета
чоловікчовек
чутичувам
чутичуя
шинашина
штукащука

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>