Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Kashubian wordlist

Upper Sorbian Kashubian
baba baba
banka bónka
bor bór
brać brac
čas czas
čerwjeń czerwińc
chór chur
čitać czëtac
čłowjek człowiek
doba doba
dźěćo dzecã
dźěćo dzeckò
hłowa głowa
hodźina gòdzëna
hora góra
hrać grac
hród gard
hród grôd
jutře witre
kał kôł
knjez ksyżëc
koło kòło
kraj krôj
krasny krôsny
křesło krzasło
lěkarnja lékarniô
lěkarstwo lékarstwò
lěpje lepié
lěpši lepié
lěto lato
lico lico
list lëst
listopad lëstopadnik
lubić lubic
masa masa
mašina maszina
matka matka
měr mir
módry mòdri
Upper Sorbian Kashubian
muž mąż
naprawo prawò
naprawo w prawã
naprawo w prawo
njedźela niedzela
pokoj pòkùj
pokoj pòkùj
pokoj spòkój
połdnjo pôłnié
połnóc północ
popjelnica pòpiélnica
powěsć pòwiésc
prawo prawò
prawo w prawã
prawo w prawo
rano rano
rěč rzecz
restawracija restauracëjô
rodźina rodzëna
ruski rësczi
ruski rusczi
sad sôd
skład skłôd
słowjenski słowensczi
słowo słowò
stolica stolëca
stoł stôl
stoł stół
strona starna
strona strona
trup trup
tučel tãga
wěk wiek
wobraz òbrôz
wóń wòniô
wuchod wëchód
za za
žid żid
žiwot żëwot
zorno zôrno

Display all Upper Sorbian terms in the database

Display all Kashubian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>