Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Upper Sorbian-Ukrainian wordlist

Upper Sorbian Ukrainian
baba баба
banka банка
bor бір
bor бор
brać брати
bujny буйний
čas час
čerstwy черствий
čerwjeń червень
chiba хиба
chiba хіба
chór хор
chór хори
čitać читати
čłowjek чоловік
doba доба
dodatny додатковий
dodatny додатний
dźěćo дитина
dźěło діло
hłowa голова
hodźina година
hora гора
hrać грати
hród град
kał кал
knjez князь
koło коло
kraj край
krasny красний
křesło крісло
lěkarnja лікарня
lěpje ліпше
lěpši ліпше
lěto літо
lico лице
list лист
listopad листопад
lubić любити
masa маса
mašina машина
matka матка
měr мир
muž муж
nahły наглий
Upper Sorbian Ukrainian
naprawo направо
naprawo право
njedźela неділя
palc палець
para пара
pisać писати
pokoj спокій
połdnjo південь
połnóc північ
popjelnica попільничка
pos пес
powěsć повість
prawo направо
prawo право
rano рано
rěč річ
restawracija реставрація
rodźina родина
ruski руський
sad сад
serb серб
serbski сербський
skład склад
słowjenski словенський
słowjenski словінський
słowo слово
srjeda середа
stolica столиця
stoł стіл
strona сторінка
strona сторона
trup труп
tučel туча
wěk вік
wobraz образ
wołoj олово
wótc отець
wuchod вихід
za за
zapomnić запам'ятати
zawod завод
žid жид
žiwot живіт
žona жінка
zorno зерно

Display all Upper Sorbian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>