Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Bulgarian-Serbian wordlist

Bulgarian Serbian
баба баба
банка банка
баща башта
белина белина
бистър бистар
благ благ
блуд блуд
бор бор
брак брак
булка булка
бързо брз
век век
веселие весеље
вещ вешт
вещ већ
враг враг
вреден вредан
време време
глава глава
говор говор
година година
гора гора
град град
греша грешити
гроб гроб
дворец дворац
дело дело
дете дете
детенце дете
дечко дете
диван диван
диня диња
доба доба
Дунав Дунај
жена жена
живот живот
жито жито
завод завод
запрягам спрезати
заход заход
зной зној
зрак зрак
играя играти
изкуство искуство
кал кал
карам карати
княз кнез
княз кнез
ковчег ковчег
колело кола
колело коло
край крај
красен красан
куча кућа
лекарство лекарство
липан липљен
лист лист
листопад листопад
лице лице
луга луг
лук лук
лък лук
любя љубити
люлка лула
лято лето
майка мајка
маса маса
машина машина
меч меч
мир мир
мрак мрак
мъдър модар
мъж муж
място место
на право право
нагъл нагао
Bulgarian Serbian
неделя недеља
образ образ
обход обход
овощен воће
олово олово
отец отац
отказ отказ
палец палац
памет памет
папа папа
пара пара
пес пас
писмо писмо
писмо писмо
пиша писати
пладне подне
плът плот
покой покој
полунощ поноћ
право право
прекрасен красан
прост просто
просто просто
псе пас
пушка пушка
разред разред
разряд разред
рано рано
реставрация рестаурација
реч реч
родина родбина
роднина родбина
руски руски
с утро сутра
садя сад
сбор збор
сбор сабор
светлина свет
свят свет
склад склад
скланям склањати
скоро скоро
словенски словенски
слово слово
спрягам спрезати
среда среда
срок рок
сръбски српски
сряда среда
стена стена
сто сто
стол сто
стол стол
столица столица
страна страна
страница страна
сутрин сутра
сърбин Србин
тиква тиква
труден трудан
труден трудна
трудна трудан
трудна трудна
труп труп
утре јутро
утро јутро
хор кор
час час
чевръст чврст
червен црвен
чета читати
чета читати
човек човек
шина шина
шума шума
щука штука
ягода јагода

Display all Bulgarian terms in the database

Display all Serbian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>