Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Czech-Ukrainian wordlist

Czech Ukrainian
bába баба
babička бабка
banka банка
batoh батіг
blud блуд
bor бір
bor бор
brak брак
brát брати
bujný буйний
bulka булка
čas час
čejka чайка
čerstvý черствий
červen червень
červenec червень
chór хор
chór хори
chyba хиба
chyba хіба
člověk чоловік
dělo діло
dítě дитина
divan диван
doba доба
druh друг
Dunaj Дунай
dvorec двірець
dýně диня
hlava голова
hodina година
holka голка
hora гора
hovor говір
hrad град
hrát грати
hřešit грішити
kal кал
kněz князь
knihovna книгарня
kolo коло
kraj край
kráska краска
krásný красний
křeslo крісло
květen квітень
lékárna лікарня
lepší ліпше
léto літо
líbat любити
líbit se любити
líc лице
líce лице
lipan podhorní липень
list лист
listopad листопад
louh луг
luh луг
luk лук
lůžko ліжко
májka майка
masa маса
mašina машина
matka матка
meč меч
město місто
mír мир
místo місто
mrak морок
muž муж
náhlý наглий
napravo направо
napravo право
neděle неділя
obchod обхід
obraz образ
odkaz відказ
olovo олово
otec отець
ovoce овочі
palec палець
Czech Ukrainian
památník пам’ятник
památník пам'ятник
paměť пам'ять
pamětník пам’ятник
pamětník пам'ятник
pápá папа
pára пара
pes пес
podvodný підводний
pokoj спокій
poledne південь
popelnice попільничка
popelník попільничка
posel посол
postel постіль
pověst повість
právo направо
právo право
příprava приправа
prostě просто
psát писати
půlnoc північ
ráno рано
ráz раз
řeč річ
restaurace реставрація
rodina родина
rok рік
rozdíl розділ
rozkaz розказ
ruský руський
rychlý рихлий
sad сад
sbor збір
sklad склад
sklep склеп
skoro скоро
slovenský словенський
slovenský словінський
slovo слово
spřáhnout запрягати
srb серб
srbský сербський
srpen серпень
stěna стіна
štika штука
sto сто
stolice столиця
strana сторінка
strana сторона
stred середа
středa середа
štuka штука
stůl стіл
svět світ
tečný туча
trup труп
úroda врода
věk вік
veselí весілля
vpravo направо
vpravo право
vrah ворог
vůz віз
vůz візок
východ вихід
výhoda виго́да
výhoda ви́года
vypadat випадати
za за
záchod захід
zákaz заказ
zapomenout запам'ятати
zapřáhnout запрягати
zatím затим
závod завод
žena жінка
žid жид
žito жито
život живіт
zloděj злодій
zrno зерно

Display all Czech terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>