Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Lower Sorbian-Ukrainian wordlist

Lower Sorbian Ukrainian
baba баба
babka бабка
banka банка
běliznja білизна
bór бір
bór бор
braś брати
bujny буйний
cas час
cerwjeń червень
chor хор
chor хори
cłowjek чоловік
cytaś читати
doba доба
dodatny додатковий
dodatny додатний
Dunaj Дунай
dwórcyk двірець
dynjašk диня
głowa голова
góra гора
góźina година
grad град
graś грати
grod град
kał кал
kazaś казати
kněz князь
koło коло
kraj край
lěpjej ліпше
lěpšy ліпше
lěto літо
lico лице
list лист
listopad листопад
lubiś любити
majka майка
masa маса
mašina машина
matka матка
měr мир
mrok морок
muž муж
nagły наглий
napšawo направо
napšawo право
njeźela неділя
Lower Sorbian Ukrainian
palc палець
papa папа
para пара
pisaś писати
pjas пес
pokoj спокій
połdnjo південь
połnoc північ
popjelnica попільничка
powěsć повість
pšawo направо
pšawo право
pšosto просто
rano рано
rěc річ
restawracija реставрація
roźina родина
ruski руський
sad сад
serb серб
serbski сербський
skład склад
słowjeński словенський
słowjeński словінський
słowo слово
srjoda середа
stolica столиця
stoł стіл
strona сторінка
strona сторона
štuka штука
šyna шина
tšup труп
tyca туча
wěk вік
wobraz образ
wołoj олово
wóśc отець
wuchod вихід
za за
zapomnjeś запам'ятати
zawod завод
zbor збір
źěło діло
žeńska жінка
zerno зерно
źiśe дитина
žona жінка
žyd жид
žywot живіт

Display all Lower Sorbian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>