Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Serbian-Ukrainian wordlist

SerbianUkrainian
бабабаба
банкабанка
белинабілизна
благблагий
блудблуд
борбір
борбор
бракбрак
булкабулка
веквік
весељевесілля
возвіз
возвізок
воћеовочі
врагворог
времеверем'я
главаголова
говорговір
годинагодина
горагора
градград
грешитигрішити
дворацдвірець
делоділо
детедитина
дивандиван
дињадиня
добадоба
додатнидодатковий
додатнидодатний
ДунајДунай
женажінка
животживіт
житожито
заводзавод
заходзахід
зборзбір
игратиграти
калкал
кнезкнязь
кнезкнязь
ковчегковчег
колаколо
колоколо
корхор
корхори
крајкрай
красанкрасний
кућакуча
лепшеліпше
летоліто
липљенлипень
листлист
листопадлистопад
лицелице
луглуг
луклук
љубитилюбити
мајкамайка
масамаса
машинамашина
местомісто
SerbianUkrainian
мечмеч
мирмир
мракморок
мужмуж
нагаонаглий
недељанеділя
образобраз
обходобхід
оловоолово
отацотець
отказвідказ
палацпалець
паметпам'ять
папапапа
парапара
паспес
писатиписати
поднепівдень
покојспокій
поноспронос
поноћпівніч
посаопосол
правонаправо
правоправо
простопросто
професорпрофесор
разредрозряд
ранорано
рестаурацијареставрація
речріч
родбинародина
рокрік
рускируський
саборзбір
садсад
светсвіт
складсклад
скороскоро
словенскисловенський
словенскисловінський
словослово
спрезатизапрягати
Србинсерб
средасереда
српскисербський
стенастіна
стостіл
стосто
столстіл
столицастолиця
странасторінка
странасторона
трудантрудний
труднатрудний
труптруп
црвенчервень
часчас
чврстчерствий
читатичитати
читатичитати
човекчоловік
шинашина
штукаштука

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>