Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Serbian wordlist

UkrainianSerbian
бабабаба
банкабанка
білизнабелина
бірбор
благийблаг
блудблуд
борбор
бракбрак
булкабулка
верем'явреме
весіллявесеље
відказотказ
візвоз
візоквоз
віквек
ворогвраг
говірговор
годинагодина
головаглава
горагора
градград
гратииграти
грішитигрешити
двірецьдворац
дивандиван
динядиња
дитинадете
ділодело
добадоба
додатковийдодатни
додатнийдодатни
ДунайДунај
живітживот
житожито
жінкажена
заводзавод
запрягатиспрезати
західзаход
збірзбор
збірсабор
калкал
князькнез
князькнез
ковчегковчег
колокола
колоколо
крайкрај
краснийкрасан
кучакућа
липеньлипљен
листлист
листопадлистопад
лицелице
ліпшелепше
літолето
луглуг
луклук
любитиљубити
майкамајка
масамаса
машинамашина
мечмеч
UkrainianSerbian
мирмир
містоместо
морокмрак
мужмуж
наглийнагао
направоправо
неділянедеља
образобраз
обхідобход
овочівоће
оловоолово
отецьотац
палецьпалац
пам'ятьпамет
папапапа
парапара
песпас
писатиписати
південьподне
північпоноћ
посолпосао
правоправо
проноспонос
простопросто
професорпрофесор
ранорано
реставраціярестаурација
рікрок
річреч
родинародбина
розрядразред
руськийруски
садсад
світсвет
сербСрбин
сербськийсрпски
середасреда
складсклад
скороскоро
словенськийсловенски
словінськийсловенски
словослово
спокійпокој
стілсто
стілстол
стінастена
стосто
столицястолица
сторінкастрана
сторонастрана
труднийтрудан
труднийтрудна
труптруп
хоркор
хорикор
часчас
червеньцрвен
черствийчврст
читатичитати
читатичитати
чоловікчовек
шинашина
штукаштука

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>