Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Belarusian-Russian wordlist

Belarusian Russian
абраз образ
абход обход
абывацель обыватель
адказ отказ
айцец отец
аповесць повесть
араць орать
баба баба
бабка бабка
бабка бабки
багатыр богатырь
банка банка
батог батог
благі благой
блуд блуд
бор бор
брак брак
браць брать
буйны буйный
булка булка
бялізна белизна
бярозавік берёзовик
бяседа беседа
век век
вілка вилка
вобраз образ
воз воз
вораг враг
вучоны учёный
выго́да вы́года
выхад выход
вясёлка весёлка
вяселле веселье
гаворка говор
гадзіна година
галава глава
гара гора
гарбуз арбуз
гной гной
годны годный
горад город
горад город
горад град
грабіць грабить
град город
град град
грашыць грешить
грошы гроши
да да
дварэц дворец
дзіця дитя
дзіцяця дитя
дробны дробный
другі друг
другі другой
дума дума
думка дума
Дунай Дунай
дыван диван
дыня дыня
жаба жаба
жонка жена
жывот живот
жыд жид
жыта жито
з-за за
з-за из-за
за за
за из-за
забіваць забивать
забіваць забить
забіваць забывать
забіваць забыть
забіць забивать
забіць забить
забіць забывать
забіць забыть
завод завод
заказ заказ
запамяціць запомнить
запомніць запомнить
захад заход
збор сбор
зданне здание
зерне зерно
зліцца злится
злодзей злодей
злучыць случить
зной зной
зрок зрак
іголка иголка
іграць играть
кал кал
карысны корыстный
каўчэг ковчег
качка качка
кій кий
кісць кисть
клікаць кликать
князь князь
кола колёса
комін камин
край край
краска краска
крэсла кресло
кубак кубок
куча куча
лаяць лаять
Belarusian Russian
лета лето
лік лик
ліст лист
лістапад листопад
лішай лишай
луг луг
лук лук
любіць любить
любоў любить
люлька люлька
люты лютый
майка майка
майткі майка
маса масса
мастак мастак
матка матка
матыль мотыль
машына машина
меч меч
мір мир
муж муж
наглы наглый
направа направо
направа право
нядзеля неделя
паверх поверх
падстава подстава
пакой покой
паліца палица
палучаць получать
паляц палец
памяць память
панос понос
папа папа
пара пара
пасол посол
пах пах
пачатак початок
пісаць писа́ть
пісаць пи́сать
плот плот
плот плоть
пол пол
попельніца пепельница
попельнічка пепельница
поўдзень полдень
поўнач полночь
права направо
права право
прозвішча прозвище
проста просто
пушка пучина
пушка пушка
радзіма родина
радзіна родина
разрад разряд
рана рано
расейскі российский
расійскі российский
рускі русский
рушыць рушить
рыхлы рыхлый
рэстаўрацыя реставрация
рэч речь
сад сад
свет свет
серада среда
склад склад
склон склон
скоро скоро
славенскі словенский
слова слово
справа справо
сталіца столица
старонка сторона
старонка страна
старонка страница
сто сто
стол стол
стол стул
строіць строить
стрэльба стрельба
студзень студень
сцяна стена
сэрбскі сербский
твар тварь
труп труп
трус трус
убіваць убивать
убіваць убить
убіраць убирать
убіць убивать
убіць убить
удзел удел
улічыць уличить
уплываць уплывать
хвоя хвоя
хор хор
хор хоры
хоры хор
хоры хоры
чайка чайка
чалавек человек
час час
чуць чуять
чытаць читать
чэрствы чёрствый
штучны штучный
шына шина

Display all Belarusian terms in the database

Display all Russian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>