Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Belarusian-Russian wordlist

BelarusianRussian
абразобраз
абходобход
абывацельобыватель
адказотказ
айцецотец
аповесцьповесть
арацьорать
бабабаба
бабкабабка
бабкабабки
багатырбогатырь
банкабанка
батогбатог
благіблагой
блудблуд
борбор
бракбрак
брацьбрать
буйныбуйный
булкабулка
бялізнабелизна
бярозавікберёзовик
бяседабеседа
веквек
вілкавилка
вобразобраз
возвоз
ворагвраг
вучоныучёный
выго́давы́года
выхадвыход
вясёлкавесёлка
вяселлевеселье
гаворкаговор
гадзінагодина
галаваглава
гарагора
гарбузарбуз
гнойгной
годныгодный
горадгород
горадгород
горадград
грабіцьграбить
градгород
градград
грашыцьгрешить
грошыгроши
дада
дварэцдворец
дзіцядитя
дзіцяцядитя
дробныдробный
другідруг
другідругой
думадума
думкадума
ДунайДунай
дывандиван
дынядыня
жабажаба
жонкажена
жывотживот
жыджид
жытажито
з-заза
з-заиз-за
заза
заиз-за
забівацьзабивать
забівацьзабить
забівацьзабывать
забівацьзабыть
забіцьзабивать
забіцьзабить
забіцьзабывать
забіцьзабыть
заводзавод
заказзаказ
запамяціцьзапомнить
запомніцьзапомнить
захадзаход
зборсбор
зданнездание
зернезерно
зліццазлится
злодзейзлодей
злучыцьслучить
знойзной
зрокзрак
іголкаиголка
іграцьиграть
калкал
карысныкорыстный
каўчэгковчег
качкакачка
кійкий
кісцькисть
клікацькликать
князькнязь
колаколёса
комінкамин
крайкрай
краскакраска
крэслакресло
кубаккубок
кучакуча
лаяцьлаять
BelarusianRussian
леталето
ліклик
лістлист
лістападлистопад
лішайлишай
луглуг
луклук
любіцьлюбить
любоўлюбить
люлькалюлька
лютылютый
майкамайка
майткімайка
масамасса
мастакмастак
маткаматка
матыльмотыль
машынамашина
мечмеч
мірмир
мужмуж
наглынаглый
направанаправо
направаправо
нядзелянеделя
паверхповерх
падставаподстава
пакойпокой
паліцапалица
палучацьполучать
паляцпалец
памяцьпамять
паноспонос
папапапа
парапара
пасолпосол
пахпах
пачатакпочаток
пісацьписа́ть
пісацьпи́сать
плотплот
плотплоть
полпол
попельніцапепельница
попельнічкапепельница
поўдзеньполдень
поўначполночь
праванаправо
праваправо
прозвішчапрозвище
простапросто
пушкапучина
пушкапушка
радзімародина
радзінародина
разрадразряд
ранарано
расейскіроссийский
расійскіроссийский
рускірусский
рушыцьрушить
рыхлырыхлый
рэстаўрацыяреставрация
рэчречь
садсад
светсвет
серадасреда
складсклад
склонсклон
скороскоро
славенскісловенский
словаслово
справасправо
сталіцастолица
старонкасторона
старонкастрана
старонкастраница
стосто
столстол
столстул
строіцьстроить
стрэльбастрельба
студзеньстудень
сцянастена
сэрбскісербский
твартварь
труптруп
труструс
убівацьубивать
убівацьубить
убірацьубирать
убіцьубивать
убіцьубить
удзелудел
улічыцьуличить
уплывацьуплывать
хвояхвоя
хорхор
хорхоры
хорыхор
хорыхоры
чайкачайка
чалавекчеловек
часчас
чуцьчуять
чытацьчитать
чэрствычёрствый
штучныштучный
шынашина

Display all Belarusian terms in the database

Display all Russian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>