Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Polish-Slovak wordlist

Polish Slovak
awaria havária
baba baba
bańka banka
batóg batoh
bawić się bavit
bielizna bielizeň
błąd blud
błogi blahý
bor bor
brać brať
brak brak
broda brada
bujny bujný
bystry bystrý
chandra handra
chór chór
chudy chudý
chyba chyba
czas čas
czerstwy čerstvý
człowiek človek
czytać čítať
doba doba
dodatkowy dodatkový
dodatkowy dodatočný
dodatni dodatkový
dodatni dodatočný
drużyna družina
duma duma
Dunaj Dunaj
dworzec dvorec
dynia dyňa
dywan diván
działo delo
działo dielo
dziecko dieťa
dzieło delo
dzieło dielo
gad had
głowa hlava
godzina hodina
góra hora
grać hrať
grad hrad
gród hrad
grzeszyć hrešiť
gwar hovor
gwara hovor
jagoda jahoda
jutro jutro
jutro zajtra
kał kal
koła koleso
koła kolo
koło koleso
koło kolo
kraj kraj
kraska kráska
krzesło kreslo
ksiądz kňaz
lato leto
lekarstwo lekárstvo
lepiej lepšie
lico líce
lipiec lipeň obyčajný
lipień pospolity lipeň obyčajný
list list
listopad listopad
lubić ľúbiť
łóżko lôžko
ług luh
łuk luk
mądry modrý
masa masa
maszyna mašina
matka matka
mąż muž
mecz meč
merdać mrdať
miasto mesto
miasto miesto
miecz meč
mir mier
modry modrý
mrok mrak
na prawo napravo
na prawo právo
na prawo vpravo
nagły náhly
napad nápad
Polish Slovak
niedziela nedeľa
obchód obchod
obraz obraz
ojciec otec
ołów olovo
owoce ovocie
palec palec
pamięć pamäť
pamiętnik pamätník
para para
pies pes
pismo písmeno
pismo písmo
piwnica pivnica
płaz plaz
pokój pokoj
pokuta pokuta
północ polnoc
południe poludnie
popielniczka popolnica
popielniczka popolník
poseł posol
powieść povesť
prawo napravo
prawo právo
prawo vpravo
prosto proste
puszka puška
pyszny pyšný
rano ráno
restauracja reštaurácia
rodzina rodina
rok rok
rozkaz rozkaz
ruski ruský
rychły rychlý
rzecz reč
sad sad
samochód dostawczy skrzyniowy skriňová dodávka
ściana stena
serb srb
serbski srbský
skład sklad
skłaniać skloniť
skłaniać skloňovať
skoro skoro
słoweński slovenský
słowo slovo
sok sok
sprzęgać spriahnuť (sa)
sprzęgać zapriahnuť
środa stred
środa streda
sto sto
stolica stolica
stół prestol
stół stôl
strona strana
studzony studený
suknia sukňa
świat svet
sztuka štuka
szukać šukať
trudny trudný
trup trup
tykwa tekvica
wesele veselie
wiec vec
wiek vek
wieść vec
wieszcz vec
woń vôňa
wóz voz
wózek voz
wróg vrah
wygoda výhoda
wzrok zrak
za za
zachód záchod
zakaz zákaz
zaprzęgać spriahnuť (sa)
zaprzęgać zapriahnuť
zawód závod
zawsze zavše
zboże zbožie
ziarno zrno
złodziej zlodej
żona žena
żyd žid
żyto žito
żywot život

Display all Polish terms in the database

Display all Slovak terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>