Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Russian-Belarusian wordlist

RussianBelarusian
арбузгарбуз
бабабаба
бабкабабка
бабкибабка
банкабанка
батогбатог
белизнабялізна
берёзовикбярозавік
беседабяседа
благойблагі
блудблуд
богатырьбагатыр
борбор
бракбрак
братьбраць
буйныйбуйны
булкабулка
веквек
весёлкавясёлка
весельевяселле
вилкавілка
возвоз
врагвораг
вы́годавыго́да
выходвыхад
главагалава
гнойгной
говоргаворка
годинагадзіна
годныйгодны
горагара
городгорад
городгорад
городград
грабитьграбіць
градгорад
градград
грешитьграшыць
грошигрошы
дада
дворецдварэц
дивандыван
дитядзіця
дитядзіцяця
дробныйдробны
другдругі
другойдругі
думадума
думадумка
ДунайДунай
дынядыня
жабажаба
женажонка
животжывот
жиджыд
житожыта
заз-за
заза
забиватьзабіваць
забиватьзабіць
забитьзабіваць
забитьзабіць
забыватьзабіваць
забыватьзабіць
забытьзабіваць
забытьзабіць
заводзавод
заказзаказ
запомнитьзапамяціць
запомнитьзапомніць
заходзахад
зданиезданне
зернозерне
злитсязліцца
злодейзлодзей
знойзной
зракзрок
иголкаіголка
игратьіграць
из-заз-за
из-заза
калкал
каминкомін
качкакачка
кийкій
кистькісць
кликатьклікаць
князькнязь
ковчегкаўчэг
колёсакола
корыстныйкарысны
крайкрай
краскакраска
креслокрэсла
кубоккубак
кучакуча
лаятьлаяць
летолета
ликлік
листліст
листопадлістапад
лишайлішай
луглуг
луклук
любитьлюбіць
любитьлюбоў
люлькалюлька
лютыйлюты
RussianBelarusian
майкамайка
майкамайткі
массамаса
мастакмастак
маткаматка
машинамашына
мечмеч
мирмір
мотыльматыль
мужмуж
наглыйнаглы
направонаправа
направоправа
неделянядзеля
образабраз
образвобраз
обходабход
обывательабывацель
оратьараць
отецайцец
отказадказ
палецпаляц
палицапаліца
памятьпамяць
папапапа
парапара
пахпах
пепельницапопельніца
пепельницапопельнічка
писа́тьпісаць
пи́сатьпісаць
плотплот
плотьплот
поверхпаверх
повестьаповесць
подставападстава
покойпакой
полпол
полденьпоўдзень
полночьпоўнач
получатьпалучаць
поноспанос
посолпасол
початокпачатак
правонаправа
правоправа
прозвищепрозвішча
простопроста
пучинапушка
пушкапушка
разрядразрад
ранорана
реставрациярэстаўрацыя
речьрэч
родинарадзіма
родинарадзіна
российскийрасейскі
российскийрасійскі
русскийрускі
рушитьрушыць
рыхлыйрыхлы
садсад
сборзбор
светсвет
сербскийсэрбскі
складсклад
склонсклон
скороскоро
словенскийславенскі
словослова
случитьзлучыць
справосправа
средасерада
стенасцяна
стосто
столстол
столицасталіца
сторонастаронка
странастаронка
страницастаронка
стрельбастрэльба
строитьстроіць
студеньстудзень
стулстол
тварьтвар
труптруп
труструс
убиватьубіваць
убиватьубіць
убиратьубіраць
убитьубіваць
убитьубіць
уделудзел
уличитьулічыць
уплыватьуплываць
учёныйвучоны
хвояхвоя
хорхор
хорхоры
хорыхор
хорыхоры
чайкачайка
часчас
человекчалавек
чёрствыйчэрствы
читатьчытаць
чуятьчуць
шинашына
штучныйштучны

Display all Russian terms in the database

Display all Belarusian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>