Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Russian-Belarusian wordlist

Russian Belarusian
арбуз гарбуз
баба баба
бабка бабка
бабки бабка
банка банка
батог батог
белизна бялізна
берёзовик бярозавік
беседа бяседа
благой благі
блуд блуд
богатырь багатыр
бор бор
брак брак
брать браць
буйный буйны
булка булка
век век
весёлка вясёлка
веселье вяселле
вилка вілка
воз воз
враг вораг
вы́года выго́да
выход выхад
глава галава
гной гной
говор гаворка
година гадзіна
годный годны
гора гара
город горад
город горад
город град
грабить грабіць
град горад
град град
грешить грашыць
гроши грошы
да да
дворец дварэц
диван дыван
дитя дзіця
дитя дзіцяця
дробный дробны
друг другі
другой другі
дума дума
дума думка
Дунай Дунай
дыня дыня
жаба жаба
жена жонка
живот жывот
жид жыд
жито жыта
за з-за
за за
забивать забіваць
забивать забіць
забить забіваць
забить забіць
забывать забіваць
забывать забіць
забыть забіваць
забыть забіць
завод завод
заказ заказ
запомнить запамяціць
запомнить запомніць
заход захад
здание зданне
зерно зерне
злится зліцца
злодей злодзей
зной зной
зрак зрок
иголка іголка
играть іграць
из-за з-за
из-за за
кал кал
камин комін
качка качка
кий кій
кисть кісць
кликать клікаць
князь князь
ковчег каўчэг
колёса кола
корыстный карысны
край край
краска краска
кресло крэсла
кубок кубак
куча куча
лаять лаяць
лето лета
лик лік
лист ліст
листопад лістапад
лишай лішай
луг луг
лук лук
любить любіць
любить любоў
люлька люлька
лютый люты
Russian Belarusian
майка майка
майка майткі
масса маса
мастак мастак
матка матка
машина машына
меч меч
мир мір
мотыль матыль
муж муж
наглый наглы
направо направа
направо права
неделя нядзеля
образ абраз
образ вобраз
обход абход
обыватель абывацель
орать араць
отец айцец
отказ адказ
палец паляц
палица паліца
память памяць
папа папа
пара пара
пах пах
пепельница попельніца
пепельница попельнічка
писа́ть пісаць
пи́сать пісаць
плот плот
плоть плот
поверх паверх
повесть аповесць
подстава падстава
покой пакой
пол пол
полдень поўдзень
полночь поўнач
получать палучаць
понос панос
посол пасол
початок пачатак
право направа
право права
прозвище прозвішча
просто проста
пучина пушка
пушка пушка
разряд разрад
рано рана
реставрация рэстаўрацыя
речь рэч
родина радзіма
родина радзіна
российский расейскі
российский расійскі
русский рускі
рушить рушыць
рыхлый рыхлы
сад сад
сбор збор
свет свет
сербский сэрбскі
склад склад
склон склон
скоро скоро
словенский славенскі
слово слова
случить злучыць
справо справа
среда серада
стена сцяна
сто сто
стол стол
столица сталіца
сторона старонка
страна старонка
страница старонка
стрельба стрэльба
строить строіць
студень студзень
стул стол
тварь твар
труп труп
трус трус
убивать убіваць
убивать убіць
убирать убіраць
убить убіваць
убить убіць
удел удзел
уличить улічыць
уплывать уплываць
учёный вучоны
хвоя хвоя
хор хор
хор хоры
хоры хор
хоры хоры
чайка чайка
час час
человек чалавек
чёрствый чэрствы
читать чытаць
чуять чуць
шина шына
штучный штучны

Display all Russian terms in the database

Display all Belarusian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>