Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Slovak-Polish wordlist

Slovak Polish
baba baba
banka bańka
batoh batóg
bavit bawić się
bielizeň bielizna
blahý błogi
blud błąd
bor bor
brada broda
brak brak
brať brać
bujný bujny
bystrý bystry
čas czas
čerstvý czerstwy
chór chór
chudý chudy
chyba chyba
čítať czytać
človek człowiek
delo działo
delo dzieło
dielo działo
dielo dzieło
dieťa dziecko
diván dywan
doba doba
dodatkový dodatkowy
dodatkový dodatni
dodatočný dodatkowy
dodatočný dodatni
družina drużyna
duma duma
Dunaj Dunaj
dvorec dworzec
dyňa dynia
had gad
handra chandra
havária awaria
hlava głowa
hodina godzina
hora góra
hovor gwar
hovor gwara
hrad grad
hrad gród
hrať grać
hrešiť grzeszyć
jahoda jagoda
jutro jutro
kal kał
kňaz ksiądz
koleso koła
koleso koło
kolo koła
kolo koło
kraj kraj
kráska kraska
kreslo krzesło
lekárstvo lekarstwo
lepšie lepiej
leto lato
líce lico
lipeň obyčajný lipiec
lipeň obyčajný lipień pospolity
list list
listopad listopad
lôžko łóżko
ľúbiť lubić
luh ług
luk łuk
masa masa
mašina maszyna
matka matka
meč mecz
meč miecz
mesto miasto
mier mir
miesto miasto
modrý mądry
modrý modry
mrak mrok
mrdať merdać
muž mąż
náhly nagły
nápad napad
napravo na prawo
napravo prawo
nedeľa niedziela
obchod obchód
Slovak Polish
obraz obraz
olovo ołów
otec ojciec
ovocie owoce
palec palec
pamäť pamięć
pamätník pamiętnik
para para
pes pies
písmeno pismo
písmo pismo
pivnica piwnica
plaz płaz
pokoj pokój
pokuta pokuta
polnoc północ
poludnie południe
popolnica popielniczka
popolník popielniczka
posol poseł
povesť powieść
právo na prawo
právo prawo
prestol stół
proste prosto
puška puszka
pyšný pyszny
ráno rano
reč rzecz
reštaurácia restauracja
rodina rodzina
rok rok
rozkaz rozkaz
ruský ruski
rychlý rychły
sad sad
sklad skład
skloniť skłaniać
skloňovať skłaniać
skoro skoro
skriňová dodávka samochód dostawczy skrzyniowy
slovenský słoweński
slovo słowo
sok sok
spriahnuť (sa) sprzęgać
spriahnuť (sa) zaprzęgać
srb serb
srbský serbski
stena ściana
sto sto
stôl stół
stolica stolica
strana strona
stred środa
streda środa
studený studzony
štuka sztuka
šukať szukać
sukňa suknia
svet świat
tekvica tykwa
trudný trudny
trup trup
vec wieść
vec wiec
vec wieszcz
vek wiek
veselie wesele
vôňa woń
voz wóz
voz wózek
vpravo na prawo
vpravo prawo
vrah wróg
výhoda wygoda
za za
záchod zachód
zajtra jutro
zákaz zakaz
zapriahnuť sprzęgać
zapriahnuť zaprzęgać
závod zawód
zavše zawsze
zbožie zboże
žena żona
žid żyd
žito żyto
život żywot
zlodej złodziej
zrak wzrok
zrno ziarno

Display all Slovak terms in the database

Display all Polish terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

DOI
View on GitHub
notset>