Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Russian-Ukrainian wordlist

RussianUkrainian
адресадрес
арбузгарбуз
бабабаба
бабкабабка
бабкибабка
банкабанка
батогбатіг
белизнабілизна
благойблагий
блудблуд
борбір
борбор
бракбрак
братьбрати
буйныйбуйний
булкабулка
веквік
весельевесілля
возвіз
возвізок
врагворог
времяверем'я
вы́годавиго́да
вы́годави́года
выходвихід
главаголова
говорговір
годинагодина
горагора
горелкагорілка
городгород
городград
градград
грешитьгрішити
дворецдвірець
делоділо
дивандиван
дитядитина
доктордоктор
другдруг
другойдруг
дружинадружина
думадума
думкадумка
ДунайДунай
дынядиня
женажінка
животживіт
жиджид
житожито
заза
забиватьзабити
забитьзабити
забыватьзабити
забытьзабити
заводзавод
заказзаказ
запомнитьзапам'ятати
запрягатьзапрягати
захватзахват
заходзахід
зернозерно
злодейзлодій
иголкаголка
игратьграти
из-заза
калкал
килькакіт
килькакішка
киткіт
киткішка
кишкакіт
кишкакішка
князькнязь
ковчегковчег
колёсаколо
крайкрай
краскакраска
красныйкрасний
креслокрісло
кучакуча
летоліто
листлист
листопадлистопад
лицолице
луглуг
луклук
любитьлюбити
магазинмагазин
майкамайка
массамаса
маткаматка
машинамашина
медьмед
RussianUkrainian
местомісто
мечмеч
мирмир
мракморок
мужмуж
наглыйнаглий
направонаправо
направоправо
неделянеділя
образобраз
обходобхід
обывательобиватель
овощиовочі
оловоолово
онон
осьось
отецотець
отказвідказ
охотникохочий
палецпалець
памятникпам’ятник
памятникпам'ятник
памятьпам'ять
папапапа
парапара
пепельницапопільничка
пёспес
писа́тьписати
пи́сатьписати
повестьповість
покойспокій
полденьпівдень
полночьпівніч
поноспронос
посолпосол
постельпостіль
правонаправо
правоправо
прозвищепрізвище
простопросто
профессорпрофесор
разрядрозряд
ранорано
рассказрозказ
реставрацияреставрація
речьріч
родинародина
рокрік
российскийросійський
русскийруський
рыхлыйрихлий
садсад
сборзбір
светсвіт
сербсерб
сербскийсербський
складсклад
склепсклеп
скороскоро
словенскийсловенський
словенскийсловінський
словослово
сметанасметана
спрягатьзапрягати
средасереда
стенастіна
стосто
столстіл
столицастолиця
сторонасторінка
сторонасторона
странасторінка
странасторона
страницасторінка
страницасторона
стулстіл
труднаятрудний
трудныйтрудний
труптруп
тучатуча
уважатьвважати
уродврода
хорхор
хорхори
хорыхор
хорыхори
цветеньквітень
чайкачайка
часчас
человекчоловік
чёрствыйчерствий
читатьчитати
чуятьчути
шинашина
штукаштука

Display all Russian terms in the database

Display all Ukrainian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>