Loading...
Navigation

False Friends in Slavic Languages


Include Slavic and English annotation in result: meanings, synonyms, grammar, comments

Ukrainian-Russian wordlist

UkrainianRussian
адресадрес
бабабаба
бабкабабка
бабкабабки
банкабанка
батігбатог
білизнабелизна
бірбор
благийблагой
блудблуд
борбор
бракбрак
братибрать
буйнийбуйный
булкабулка
вважатиуважать
верем'явремя
весіллявеселье
виго́давы́года
ви́годавы́года
вихідвыход
відказотказ
візвоз
візоквоз
віквек
ворогвраг
вродаурод
гарбузарбуз
говірговор
годинагодина
голкаиголка
головаглава
горагора
горілкагорелка
городгород
градгород
градград
гратииграть
грішитигрешить
двірецьдворец
дивандиван
динядыня
дитинадитя
ділодело
доктордоктор
другдруг
другдругой
дружинадружина
думадума
думкадумка
ДунайДунай
живітживот
жиджид
житожито
жінкажена
заза
заиз-за
забитизабивать
забитизабить
забитизабывать
забитизабыть
заводзавод
заказзаказ
запам'ятатизапомнить
запрягатизапрягать
запрягатиспрягать
захватзахват
західзаход
збірсбор
зернозерно
злодійзлодей
калкал
квітеньцветень
кіткилька
кіткит
кіткишка
кішкакилька
кішкакит
кішкакишка
князькнязь
ковчегковчег
колоколёса
крайкрай
краскакраска
краснийкрасный
кріслокресло
кучакуча
листлист
листопадлистопад
лицелицо
літолето
луглуг
луклук
любитилюбить
UkrainianRussian
магазинмагазин
майкамайка
масамасса
маткаматка
машинамашина
медмедь
мечмеч
мирмир
містоместо
морокмрак
мужмуж
наглийнаглый
направонаправо
направоправо
неділянеделя
обивательобыватель
образобраз
обхідобход
овочіовощи
оловоолово
онон
осьось
отецьотец
охочийохотник
палецьпалец
пам’ятникпамятник
пам'ятникпамятник
пам'ятьпамять
папапапа
парапара
песпёс
писатиписа́ть
писатипи́сать
південьполдень
північполночь
повістьповесть
попільничкапепельница
посолпосол
постільпостель
правонаправо
правоправо
прізвищепрозвище
проноспонос
простопросто
професорпрофессор
ранорано
реставраціяреставрация
рихлийрыхлый
рікрок
річречь
родинародина
розказрассказ
розрядразряд
російськийроссийский
руськийрусский
садсад
світсвет
сербсерб
сербськийсербский
середасреда
складсклад
склепсклеп
скороскоро
словенськийсловенский
словінськийсловенский
словослово
сметанасметана
спокійпокой
стілстол
стілстул
стінастена
стосто
столицястолица
сторінкасторона
сторінкастрана
сторінкастраница
сторонасторона
сторонастрана
сторонастраница
труднийтрудная
труднийтрудный
труптруп
тучатуча
хорхор
хорхоры
хорихор
хорихоры
чайкачайка
часчас
черствийчёрствый
читатичитать
чоловікчеловек
чутичуять
шинашина
штукаштука

Display all Ukrainian terms in the database

Display all Russian terms in the database

Copyrights for the ‘False Friends in Slavic Languages’

notset>